Geetham


1.
Sri Gananatha (Malahari)

2.
Kundagowra (Malahari)

3.
Kerayaneeranu (Malahari)

4.
Padhumanabha (Malahari)

5.
Aanalekara (Suddha Saveri)

6.
Kamalajaadala (Kalyani)

7.
Vara Veena (Mohanam)

8.
Mandara Dhaare (Kamboji)

9.
Re Re Sri Rama (Arabhi)

10.
Sri Govinda (Sankarabharanam)

11.
Sri Ramachandra (Bhairavi)
Shlokas(Free download)